Generelle betingelser

Følgende generelle betingelser gør sig gældende ved køb af produkter og ydelser fra Citona ApS.

Forord

Alle produkter og services leveres af:

Citona ApS
Præstegårdsvej 48
8382 Hinnerup
Telefon: 2785 0203
CVR nr.: 41161027

De generelle betingelser omfatter alle produkter og ydelser, som markedsføres og leveres af Citona. Betingelserne gælder ikke produkter og ydelser, der leveres af 3. part. Citona kan derfor ikke stilles til ansvar for 3. part produkter, så som Google Ads, Google Analytics m.fl.

1. Aftalens indgåelse

1.1 En aftale er gældende, såsnart kunden har accepteret tilbudet fra Citona. En accept kan både ske via e-mail eller en fysisk kontrakt. Ved aftalens indgåelse, er kunden forpligtet til at opgive korrekt firmanavn, adresse, by, telefon-nummer, email-adresse, CVR-nummer og en kontaktperson. Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

2. Aftaleperiode og opsigelse

2.1 Alle aftaler, herunder løbende ydelser, har en aftaleperiode på minimum 6 måneder med mindre andet fremgår i aftalen. En opsigelse kan derfor tidligst varsles efter 3 måneder fra aftalens opstart. Alle aftaler skal opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned. Hvis aftalen opsiges midt i en måned, så løber aftalen i yderligere 3 måneder og til udgangen af måneden.

2.2 En aftale kan ikke ændres, opgraderes eller nedgraderes ved opsigelse af samarbejdet eller uden skriftlig accept fra Citona indenfor de seneste 3 måneder før opsigelsen blev varslet. Ved aftaler med fast månedsbetaling forbliver ydelsen og prisen den samme som måneden før varslet indtraf. Aftaler, priser og budgetter kan ikke ændres ved opsigelse af samarbejdet.

3. Fortrolighedsbestemmelse

3.1 Alle dokumenter, der udveksles imellem parterne og data om udført arbejde for kunden skal behandles med fortrolighed og må ikke videregives til 3. mand uden skriftligt accept.

4. Indleveret materiale

4.1 I alle tilfælde, hvor kunden leverer materiale til Citona, er det kundens ansvar at have en backup af det leverede materiale. Citona kan ikke drages til ansvar, såfremt materialet bortkommer, beskadiges eller slettes.

5. Aftalens omfang

5.1 Aftalen omfatter ydelserne angivet på fakturaen. Kunden kan læse mere om ydelserne på hjemmesiden og er ligeledes altid velkommen til, at kontakte Citona med spørgsmål hertil. Citona har dog ikke pligt til, at yderligere redegøre for timerne eller arbejdet, i den aftale, der er lavet med kunden.

6. Misligeholdelse

6.1 Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misligeholdelse af aftalen, herunder uetisk opførsel på nettet, vil arbejdet for kunden blive stoppet. Arbejdet genoptages først, når Citona har sikret sig mod lignende gentagelser. Efterfølgende misligeholdelse vil medføre ophævelse af aftalen uden yderligere varsel. Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig overfor Citona efter dansk rets regler.

6.2 Såfremt kunden uden skriftlig aftale fjerner Citonas adgang til de systemer, som Citona er hyret til at administrere, så forbeholder Citona sig retten til, omgående at fakturere kunden for hele aftaleperioden, herunder også opsigelsesperioden. Denne handling vil derfor også betyde, at aftaleforholdet opsiges fra den dato adgangen til systemerne blev fjernet. Disse systemer er men begrænser sig ikke til Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Google My Business, Hjemmesidens CMS m.fl.

7. Betalingsbetingelser

7.1 Citona forbeholder sig retten til at foretage fakturering ved aftalens indgåelse samt forudfakturere, med mindre andet fremgår i aftalen. Fakturaer sendes til mailadressen opgivet på CVR-registreret eller til en anden oplyst mailadresse, som kunden har informeret Citona om på mail. Det er kundes ansvar at sikre, at Citona får stilet fakturaer til den faktureringsansvarlige i kundes virksomhed.

7.2 Alle skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturadatoen (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling, pålægges et kompensationsbeløb på kr. 310 samt renter iht. rentelovens regler fra forfaldsdagen. Der opkræves endvidere et rykkergebyr på kr. 100 for hver påkravsskrivelse. Der gives op til 2 påmindelser med minimum 10 dages mellemrum (respit) hvorefter der tilsendes et betalingspåkrav. Har Citona ikke modtaget betalingen på forfaldsdagen, så forbeholder Citona sig også retten til, at overgive sagen til 3. part i forbindelse med den videre inddrivelse og inkasso.

7.3 Betalinger som overskrider betalingsdatoen påvirker i høj grad ydelsen, eftersom arbejdet finansieres ud af kundens betalinger og budget. Ved forsinket betaling forbeholder Citona sig retten til, at rulle ubetalt optimering, indhold og linkbuilding tilbage, indtil Citonas tilgodehavende er fuldt ud betalt. Citona kan opkræve et tillæg, såfremt der senere skal bruges ekstra timer på genetablering.

7.4 Såfremt kunden ikke sikrer rettidig betaling til Citona, så kan det i høj grad begrænse kvaliteten og leverancen af den aftalte ydelse. Kundens betalinger skal både finansiere Citonas arbejde bagud og det arbejde, som bliver planlagt flere måneder forud. Rettidig betaling er derfor afgørende for, at Citona kan udføre sit arbejde for kunden uden begrænsninger. Ved misligeholdelse af betalingsbetingelserne har Citona på ingen måde pligt til, at redegøre for arbejdet, timerne eller kvaliteten af arbejdet.

7.5 Hvis betalingsbetingelserne misligeholdes under opsigelsesperioden, forbeholder Citona sig retten til, at forudfakturere alle måneder i opsigelsesperioden og inddrive hele Citonas tilgodehavende. Alle omkostninger som Citona måtte have til inddrivelse af sit tilgodehavende tilskrives kunden og kan efterfølgende opgøres og opkræves igennem en særskilt faktura.  

7.6 Alle priser, herunder på kontrakter, i tilbud, på hjemmesiden m.v. er opgivet i danske kroner ekskl. moms.

8. Ansvarsfraskrivelse

8.1 Det kan ske at IT systemer går ned, forårsager uforudsete fejl eller lignende, der kan forhindre eller udsætte leverancen af et produkt eller ydelse. I dette tilfælde vil Citona gøre alt for, at rette op på situationen ved førstkommende lejlighed og i tæt dialog med kunden. Citona kan dog ikke holdes ansvarlig for eventuelle udsættelser, eller tab, som kunden måtte lide heraf.

8.2 Citona kan på ingen måde holdes økonomisk ansvarlig for fejl eller uventede udgifter i forbindelse med den ydelse, som Citona leverer til kunden. Uventede udgifter kan bl.a. skyldes fejl i annoncebudgetter, udgifter til annoncering, opsætning, optimering, udvikling, software, IT-systemer m.m. Alle uventede udgifter tilfalder altid kunden.

9. Opgaver med specifikke rettigheder

Kunden sørger for følgende:

9.1 At give Citona CMS-adgang med henblik på at gøre det muligt at oprette og ændre i indholdet på siderne i forhold til arbejdet.

9.2 At give Citona rettighederne til at bruge indholdet (tekst, billeder, lyd, video m.v.) fra kundens hjemmeside(r) på andre domæner til formål for arbejdet.

9.3 At give Citona adgang til hjemmesidens analyseværktøjer, f.eks. Google Analytics og Google Webmaster Tools, med henblik på effektmåling.

10. Lovvalg og værneting

10.1 Tvister mellem kunden og Citona skal afgøres efter dansk ret, i Danmark.

11. Særlige produktbetingelser

Udover de generelle betingelser, accepterer kunden følgende betingelser ved aftalens indgåelse. Herunder link til produktbetingelserne for henholdsvis SEO, Google Ads og udvikling af hjemmesider:

11.1 SEO:

Læs produktbetingelser for SEO

1. Aftaleperiode og opsigelse

Alle aftaler, herunder løbende ydelser, har en aftaleperiode på minimum 6 måneder med mindre andet fremgår i aftalen. En opsigelse kan derfor tidligst varsles efter 3 måneder fra aftalens opstart. Alle aftaler skal opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned. Hvis aftalen opsiges midt i en måned, så løber aftalen i yderligere 3 måneder og til udgangen af måneden.

2. Ansvarsfraskrivelse

2.1 Citona har ingen kontrol over søgemaskinernes algoritmer eller politikker. Kundes hjemmeside kan risikere ekskludering fra enhver søgemaskine eller katalog på et givent tidspunkt på baggrund af beslutning herom af søgemaskinen eller kataloget.

2.2 Grundet en meget omskiftelig konkurrence på søgeord, løbende ændringer i søgemaskinernes algoritmer og ændringer i markedet, så kan Citona ikke stille garantier for hverken søgeordsplaceringer, trafik, henvendelser eller salg på noget tidspunkt. SEO er en langsigtet strategi og det er ene og alene søgemaskinerne der bestemmer, hvordan Citonas optimering i sidste ende vil påvirke kundens resultater i søgemaskinerne.

2.3 Google er kendt for at begrænse synligheden af nye hjemmesider – også kendt som sandboxing – før de har opfyldt deres ret til eksistens i mere end “x” antal dage eller har nok autoritet. Citona kan ikke garantere for rankings, trafik eller andre indekseringsbarrierer i disse situationer. Kunden er gjort bekendt med, at ranking af nye hjemmesider er meget sværere end ranking af gamle, etablerede domæner og bør derfor ikke have urealistiske forventninger til rankings, trafik og indtjening.

2.4 Nye hjemmesider kan opleve et midlertidigt boost i rankings på nogle målrettede søgeord i få dage, men som derefter falder tilbage til deres rette plads i søgeresultaterne. Dette sker i takt med at søgemaskinerne opbygger deres forståelse for nye hjemmesider. Kunden accepterer, at deres nye hjemmeside kun opnåede midlertidige topplaceringer, og at hjemmesiden vil falde tilbage til dets rette plads efter få dage.

2.5 Det sker, at søgemaskinerne vælger at droppe søgeresultaterne fra deres indeks uden nogen tydelig grund. Ofte vil søgeresultatet komme frem igen uden yderligere optimering.

2.6 Grundet de løbende ændringer i søgemaskinernes ranking-algoritmer og de aktiviteter, som konkurrenter eller begge parter foretager sig, kan der ske svingninger i rankings i søgeresultaterne på en hvilken som helst dag og på et hvilket som helst tidspunkt.

2.7 Citona kan ikke garantere for en tidsplan, hvis SEO-arbejdet bliver ødelagt enten helt eller delvist. SEO arbejdet kan betragtes som helt eller delvist ødelagt, hvis følgende ændringer (men ikke begrænset til) er foretaget på hjemmesiden af andre parter end Citona uden først at have konsulteret med Citona:

 • Ændringer i filer eller folders navne.
 • Flytte en fil til en anden folder eller flytte en folder under en anden folder eller subdomæne.
 • Foretage ændringer i head-sektionen i et dokument – så som at ændre teksten i sidens title, metas, fjerne specifikke HTML tags krævet for validering m.v.
 • Slette et link, en folder, fil, et webdokument eller et subdomæne.
 • Modificere tekst på et webdokument – så som at ændre formateringen i teksten eller flytte tekst rundt på siden.
 • Fjerne analytics-kode fra en side, som bliver brugt til at måle hjemmeside trafik.
 • Linke ud til andre hjemmesider uden først at have konsulteret det med Citona.
 • Tilføje en fil, folder, et web dokument, en widget eller anden funktionalitet.
 • Omdøbe URL’er af eksisterende webdokumenter.
 • Fjerne hjemmesiden eller dele af hjemmesiden.
 • Omdøbe, re-alokere, tilføje eller fjerne en hvilken som helst fil, folder eller subdomæne på en webserver inklusiv webdokumenter, robots.txt, .htaccess, sitemap.xml, rss.xml osv.
 • Ændringer i hjemmesidens webarkitektur.
 • Ændringer i ankertekster.
 • Foretage ændringer på en allerede optimeret side på hjemmesiden.

2.8 Citona kan ikke garantere for en tidsplan, hvis en forespørgsel fra Citona udsættes, hvis kunde forårsager forsinkelser i forhold til en aftalt levering, hvis kunde ikke formår at foretage de aftalte ændringer på hjemmesiden, hvis der sker nedbrug på hjemmesiden over en længere periode eller hvis indhold, som Citona har udarbejdet, bliver overskrevet og dermed kræver re-konstruktion.

2.9 Citona kan ikke garantere for at det indhold (“herunder tekst, billeder, links, henvisninger mv.”) opstået på basis af SEO-arbejdet, altid vil være tilgængeligt på nettet eller udenfor. Citona kan heller ikke garantere for at den værdi som indholdet på den ene eller anden måde tilfører kundes website aldrig vil ændre sig eller gå tabt. Søgemaskinerne kan uafhængigt og på et hvilket som helst tidspunkt vælge at devaluere indhold. Enkeltpersoner og virksomheder kan af egen fri vilje komme til at fjerne eller redigere i indhold som ligeledes kan have indflydelse på synligheden af kundes hjemmeside i søgeresultaterne.

2.10 Citona kan ikke garantere for kundes omsætning i forhold til arbejdet. Citona kan udstede målsætninger, f.eks. estimater til forventet salg eller trafik henover en given periode. Citona vil dog aldrig kunne stille garanti for, at målsætninger bliver opfyldt. Kundes omsætning kan påvirkes både positivt og negativt, af mange forskellige faktorer, så som sæsonudsving, konkurrence, ændringer på egne sider, nedetider, systemfejl, kampagner, Google, uforudsete ændringer i markedet m.v. Citona kan derfor ikke holdes ansvarlig for et eventuelt tab i kundes omsætning.

2.11 Kunden garanterer, at alt indhold på deres hjemmeside(r) er ejet af kunde, eller at kunde har fået specifik godkendelse fra rettighedshaverne til at bruge indholdet. Kunden accepterer Citonas brug af indholdet i arbejdet og vil altid beskytte og forsvare Citona og dets medparter fra nogen form for retslig ansvar eller retsforfølgelse ved brug af dette indhold. Er ovenstående betingelse ikke opfyldt, påtager kunde sig det fulde ansvar samt omkostninger af en evt. retsforfølgelse.

2.12 Citona kan af flere årsager ikke rapportere på udviklingen af individuelle links (linkrapporter) eller levere en oversigt med de links, som er blevet bygget i forbindelse med linkbuilding og SEO-arbejdet. Hvornår et link bliver etableret hos en 3. part og hvor længe linket er aktivt, er ikke informationer som Citona kan oplyse om, ligesom Citona ikke kan garantere for, at et link altid vil være aktivt. Citona kan heller ikke garantere for en bestemt mængde af links hver måned (volumen), hvilket kan variere fra måned til måned af flere årsager. Citona holder al rapportering til kunden objektiv, hvilket kan inkludere viden om søgeordsplaceringer / rankings, trafik, konverteringer, engagement og adfærd, såfremt Citona har adgang til kundes Analytics og de nødvendige data. Statistik inkluderet i rapporteringen leveres i et format som er defineret af Citona.

2.13 Citona kan ikke holdes ansvarlig for kvaliteten og/eller leverancen af ydelsen, såfremt kunden undlader eller er langsom til at reagere på Citonas anbefalinger på mail, tlf. eller i marketingrapporten, som kunden har adgang til i samarbejdsperioden. Citona kan heller ikke holdes ansvarlig for kvaliteten og/eller leverancen, såfremt kunden ikke fremsender det indhold eller andet materiale, som Citona beder kunden om.

3. Opgaver med specifikke rettigheder

3.1 Kunden accepterer og sørger for følgende:

 • At give Citona CMS-adgang med henblik på at gøre det muligt at oprette og ændre i indholdet på siderne i forhold til arbejdet.
 • At give Citona rettighederne til at bruge indholdet (tekst, billeder, lyd, video m.v.) fra kundens hjemmeside(r) på andre domæner til formål for arbejdet.
 • At give Citona rettighederne til at kontakte 3. parter på vegne af kundes firma, såfremt Citona vurderer at dette er nødvendigt for udførelsen af arbejdet, herunder også i forhold til opgaver der vedrører SEO.
 • At give Citona adgang til hjemmesidens analyseværktøjer, f.eks. Google Analytics og Google Webmaster Tools, med henblik på effektmåling.

4. Misligeholdelse

4.1 Hvis kunden uden skriftlig aftale fjerner Citonas adgang til de systemer som Citona er hyret til at administrerere, så forbeholder Citona sig retten til, omgående at fakturere kunden for hele aftaleperioden, herunder også opsigelsesperioden. Disse systemer er blandt andet men begrænser sig ikke til Google Adwords, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Google My Business, Hjemmesidens CMS m.fl.

Vi forbeholder os retten til løbende, at opdatere produktbetingelserne, som er en del af de generelle betingelser.

11.2 Betalt annoncering:

Læs produktbetingelser for betalt annoncering

Ordforklaring

Hjemmeside: Der kan IKKE foretages køb og/eller online betaling direkte på dit website.
Webshop: Der kan foretages køb og/eller online betaling direkte på dit website.

1. Aftaleperiode og opsigelse

Alle aftaler, herunder løbende ydelser, har en aftaleperiode på minimum 6 måneder med mindre andet fremgår i aftalen. En opsigelse kan derfor tidligst varsles efter 3 måneder fra aftalens opstart. Alle aftaler skal opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned. Hvis aftalen opsiges midt i en måned, så løber aftalen i yderligere 3 måneder og til udgangen af måneden.

2. Ansvarsfraskrivelse

2.1 Citona kan ikke garantere for en tidsplan eller holdes økonomisk ansvarlig, hvis arbejdet med annonceringen bliver ødelagt enten helt eller delvist. Arbejdet kan betragtes som helt eller delvist ødelagt, hvis følgende ændringer - men ikke begrænset til - er foretaget på hjemmesiden af andre parter end Citona uden først at have konsulteret med Citona:

 • Ændringer i filer eller folders navne.
 • Flytte en fil til en anden folder eller flytte en folder under en anden folder eller subdomæne.
 • Slette et link, en folder, fil, et webdokument eller et subdomæne.
 • Omdøbe URL’er af eksisterende webdokumenter.
 • Fjerne hjemmesiden eller dele af hjemmesiden.
 • Omdøbe, re-alokere, tilføje eller fjerne en hvilken som helst fil, folder eller subdomæne på en webserver inklusiv webdokumenter, robots.txt, .htaccess, sitemap.xml, rss.xml osv.
 • Ændringer i hjemmesidens webarkitektur.
 • Foretage ændringer på en allerede optimeret side på hjemmesiden.

2.2 Såfremt URL’er eller links ændres, fjernes eller flyttes på kundes hjemmeside, er det kundes ansvar at informere Citona herom. Herefter har Citona mulighed for at tilrette annoncerne, så de ikke linker til sider der ikke findes. Citona kan aldrig holdes økonomisk ansvarlig, hvis annoncerne linker til brudte sider på kundes hjemmeside.

2.3 Citona kan ikke garantere for en tidsplan, hvis en forespørgsel fra Citona udsættes, hvis kunde forårsager forsinkelser i forhold til en aftalt levering, hvis kunde ikke formår at foretage de aftalte ændringer på hjemmesiden, hvis der sker nedbrug på hjemmesiden over en længere periode eller hvis indhold, som Citona har udarbejdet, bliver overskrevet og dermed kræver re-konstruktion.

2.4 Citona kan ikke garantere for kundes omsætning i forhold til arbejdet. Citona kan udstede målsætninger, f.eks. estimater til forventet salg eller trafik henover en given periode. Citona vil dog aldrig kunne stille garanti for, at målsætninger bliver opfyldt. Kundes omsætning kan påvirkes både positivt og negativt, af mange forskellige faktorer, så som sæsonudsving, konkurrence, ændringer på egne sider, nedetider, systemfejl, kampagner, Google, uforudsete ændringer i markedet m.v. Citona kan derfor ikke holdes ansvarlig for et eventuelt tab i kundes omsætning.

2.5 Kunden garanterer, at der altid anvendes et gyldigt betalingsmiddel i hans annonceringskonto. Kunden skal endvidere løbende sikre, at kortet altid kan krediteres og opdaterer selv faktureringsindstillingerne, såfremt kortet er forældet, udløbet eller bliver spærret af ukendte årsager. Det er kundes ansvar at sikre at en betaling ikke bliver afvist i deres annoncekonti, hvilket gør at annoncer automatisk stoppes. Kunden kan også tilmelde sig mails omkring faktureringsproblemer under faktureringsindstillinger, så underretninger automatisk bliver fremsendt. Når faktureringsproblemerne er løst vil annoncerne blive vist igen. Kunden kan altid kontakte os, såfremt han er i tvivl om hvordan han modtager automatiske underretninger om faktureringsproblemer.

2.6 Kunden garanterer, at alt indhold på deres hjemmeside(r) er ejet af kunde, eller at kunde har fået specifik godkendelse fra rettighedshaverne til at bruge indholdet. Kunden accepterer Citonas brug af indholdet i arbejdet og vil altid beskytte og forsvare Citona og dets medparter fra nogen form for retslig ansvar eller retsforfølgelse ved brug af dette indhold. Er ovenstående betingelse ikke opfyldt, påtager kunde sig det fulde ansvar samt omkostninger af en evt. retsforfølgelse.

3. Opgaver med specifikke rettigheder

3.1 Kunden accepterer og sørger for følgende:

 • At give Citona CMS-adgang med henblik på at gøre det muligt at oprette og ændre i indholdet på siderne i forhold til arbejdet.
 • At give Citona rettighederne til at bruge indholdet (tekst, billeder, lyd, video m.v.) fra kundens hjemmeside(r) på andre domæner til formål for arbejdet.
 • At give Citona adgang til hjemmesidens analyseværktøjer, f.eks. Google Analytics og Google Webmaster Tools, med henblik på effektmåling.

4. Annoncebudget

4.1 Alle abonnementer eller aftaler er ikke inklusive forbrug til annoncemedierne.

4.2 Det er kundes ansvar, løbende at overvåge det gældende annoncebudget i alle annoncekonti. Hvis kunden ønsker at ændre et annoncebudget, kan han altid selv justere dette i annoncekontoen, eller bede Citona om at gøre det, ved at sende en mail herom. Under alle omstændigheder skal Citona altid have besked, såfremt et annoncebudget ændres. Citona kan på ingen måde holdes økonomisk ansvarlig for fejljusteringer af et annoncebudget, et forhøjet annoncebudget eller uventede udgifter til annoncering i kundes kampagne og konto.

4.3 For webshops beregnes ydelsens pris for optimering efter en procentsats af annoncebudgettet inkl. moms, med mindre andet fremgår i aftalen. Procentsatsen kan variere alt efter størrelsen på annoncebudgettet hvilket vil fremgå i tilbuddet og aftalen.

5. Produktfeed

5.1 Webshop: Det er kundens ansvar at leverer et produktfeed som kan bruges i forbindelse med Google Ads eller andre annoncemedier. Dette er typisk standard i de fleste webshops.

6. Kontoadgang

6.1 Kunden skal ved accept af aftalen oplyse deres kunde-id til eksisterende annoncekonti hvis tilgængelig. Citona tilknyttes kundens annoncekonti og skal have fuld adgang til disse i hele aftalens levetid, inklusiv i opsigelsesperioden. I denne periode må kundens annoncekonti ikke overdrages, administreres eller optimeres af andre end Citona. Efter opsigelsesperioden vil Citona være behjælpelig med overdragelse af kundens annoncekonti til en eventuel 3. part.

6.2 Hvis kunden uden skriftlig aftale fjerner Citonas adgang til de systemer som Citona er hyret til at administrerere, så forbeholder Citona sig retten til, omgående at fakturere kunden for hele aftaleperioden, herunder også opsigelsesperioden. Disse systemer er blandt andet men begrænser sig ikke til Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Google My Business, Hjemmesidens CMS m.fl.

Vi forbeholder os retten til løbende, at opdatere produktbetingelserne, som er en del af de generelle betingelser.

11.3 Hjemmeside:

Læs produktbetingelser ved køb af hjemmeside

1. Aftale og levering

1.1 Hjemmesiden er 100% Citonas ejendom indtil den fuldt ud betalt, herunder at alle rater er blevet betalt. Såfremt betalingsfristen overskrides forbeholder Citona sig retten til, at lukke for kundes adgang til hjemmesiden eller tage hjemmesiden ned fra serveren, indtil de(t) skyldige beløb er betalt. I denne periode kan kunde vælge at genetablere sin gamle hjemmeside fra egen backup, indtil det fulde beløb er betalt til Citona. Herefter vil Citona være behjælpelig med at genetablere den nye hjemmeside på serveren.

1.2 Fejlbestillinger tilbagebetales ikke.

1.3 Citona forbeholder sig retten til at opsige en aftale med kunden med 30 dages skriftlig varsel.

1.4 Overtrædelse af betingelserne bliver betragtet som misbrug. Ved misbrug forbeholder Citona sig retten til at opsige aftalen og afslutte samarbejdet.

1.5 Ved lancering af hjemmesiden opretter Citona kundens login (rolle) i CMS-systemet, med rettigheder til at redigere alle indholdsrelaterede elementer under sider, indlæg, medier og projekter. Som udvikler af hjemmesiden er det Citona der ene og alene bestemmer, hvilke sektioner og indhold kunden har adgang til og/eller har rettigheder til at ændre på hjemmesiden og i administrationen (CMS-systemet).

1.6 Kunden skal altid oplyse korrekt firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail, CVR nummer til Citona. Ved ændringer i disse information, er det kundes ansvar at informere Citona.

1.7 Deadline for levering er 4 uger for mindre hjemmesider og 6 uger ved større, mere omfattende projekter. Deadlines kan kun overholdes, såfremt kunden overholder tidsplanen for indsendelse af billeder-, tekstmateriale og kommer med planmæssig feedback. Kunden forstår, at der kan opstå uforudsete nedbrud i systemer der gør, at en deadline må udskydes. Kunden forstår at hans eksisterende hjemmeside kan have nedeperioder, i takt med at vi tilpasser serveren til den nye hjemmeside.

1.8 Såfremt kunden misligeholder Citonas betalingsbetingelser, herunder også til de løbende ydelser så som SEO og annoncering, så forbeholder Citona sig retten til, at lukke for kundens hjemmeside, CMS-adgang og/eller indstille arbejdet på hjemmesiden, indtil Citonas tilgodehavende er fuldt ud betalt og Citona har sikret sig mod lignende gentagelser. Citona forbeholder sig ligeledes retten til, at rulle ikke-betalt arbejde tilbage, såfremt kunden overskrider betalingsfristen med flere uger.

1.9 Hvis kunden ønsker en ekstra bruger oprettet i CMS-systemet, så skal kunden rette henvendelse til Citona på mail, hvorefter Citona vil oprette brugeren mod et fast oprettelsesgebyr på kr. 500 ex. moms. Det er kun Citona der kan og må administrere brugere med login til hjemmesiden og dertil roller/rettigheder. Det er ligeledes Citona der ene og alene bestemmer, hvilken rolle og hvilke rettigheder en bruger må blive tildelt i hjemmesidens CMS (Content Management System) under hele hjemmesidens levetid.

2. Hosting

2.1 Hosting er som udgangspunkt ikke inkluderet i tilbuddet, men kan tilkøbes efter behov.

2.2 En hosting aftale (abonnement) betales altid 3, 6 eller 12 måneder forud og fornyes automatisk, medmindre kunden opsiger den skriftligt med 30 dages varsel inden aftalens udløb.

2.3 Alle opsigelser skal ske skrifteligt og Citona refunderer ikke betalinger, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

2.4 Citona benytter 3. part virksomheder til hosting og vi fralægger os derfor ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller andre direkte og indirekte tab som kunden måtte have. Herunder men ikke begrænset til tab af forventet avance, tab af data eller reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud m.m. Dette gælder uanset årsag, herunder uautoriseret adgang, systemnedbrud, force majeure eller anden form for manglende levering fra Citona.

2.5 Citona vil stå for hosting af kundens hjemmesiden under udvikling. Hosting kan dog ikke garanteres, såfremt kunden opsiger sin serviceaftale med Citona, opsiger samarbejdet eller hvis arbejdet med hjemmesiden er gået i stå, grundet manglende tilbagemeldinger og/eller input fra kunden i mere end 2 måneder. Efter 2 måneder forbeholder Citona sig retten til, at slette kundens udviklingssite (hjemmeside under udvikling) fra Citonas domæne og server uden varsel.

3. E-handel og webshops

3.1 Kunden er selv forpligtet til at ansøge om en indløsningsaftale hos Nets ved køb af webshop hos Citona. Citona stiller kun webshop platformen til rådighed.

3.2 Som udgangspunkt bruges der ePay betalingsgateway medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt kunden ønsker at benytte en anden betalingsgateway, er det kundens eget ansvar at få det integreret i webshoppen.

4. Backup

4.1 Med en løbende serviceaftale med Citona, medfølger der backup af kundes løsning, med mindre andet er skriftligt aftalt. Citona kan aldrig holdes ansvarlig for tab af data eller følgetab heraf. Hvis kunden har behov for genskabelse fra backup, vil dette blive afregnet på timebasis med de gældende takster.

5. Opdateringer og udvidelser

5.1 Opdatering af hjemmesidens Content Management System (CMS) vil af sikkerhedsmæssige årsager kun blive udført, når Citona finder det nødvendigt.

5.2 Såfremt en opdatering eller et 3. part plugin forårsager fejl på kundens hjemmeside, vil Citona oplyse kunden om dette. Citona kan dog ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl, der opstår på basis af opdateringer på hjemmesiden, plugins eller software.

6. Support

6.1 Support- og serviceaftaler dækker kun de sider og det indhold der er specificeret i kundens løsning og det er Citona der ene og alene udvælger, hvilket sider der indgår i supportaftalen. Alle sider der indgår i kundes supportaftale er oprettet af Citona. En supportaftale løber typisk i 12 måneder og kan forlænges efter aftale.

6.2 Supportaftalen dækker ikke oprettelse af nyt indhold og nye sider, inkl. indlæg på blog, artikler og lignende. Kunden har dog mulighed for at tilkøbe indsættelse af flere sider og indhold efter behov.

6.3 Supportaftalen dækker ikke løbende designændringer og programmeringsarbejde.

6.4 I forhold til support på Hosting, dækker supportaftalen kun vejledning og opsætninger i forbindelse med kundens løsning.

6.5 Fejl forårsaget af ændringer udenfor kundens Content Management System (CMS) er ikke inkluderet i supportaftalen. Dette gælder bl.a., men er ikke begrænset til, ændringer på FTP, databaser, serveropsætninger m.m. Ligeledes er fejl forårsaget af 3. part ikke inkluderet i supportaftalen.

6.6 Såfremt løsningen ikke har en aktiv supportaftale, så er Citona ikke forpligtet til at foretage ændringer på hjemmesiden, herunder hverken til layout, kode, indhold, opsætninger m.m.

7. Forventninger til samarbejde

7.1 Kunde fremsender firmalogo, billeder, tekster og loginoplysninger til webudbyder senest 5 dage fra indledende møde eller ved forespørgsel pr. mail fra Citona. Såfremt kunden ikke leverer dette i tide, forbeholder Citona sig retten til at forlænge leveringsdatoen.

7.2 Citona skal have modtaget godkendelse eller evt. rettelser af hjemmeside senest 5 dage fra at kunden har modtaget designoplæg. Såfremt Citona ikke har modtaget respons eller godkendelse indenfor 5 dage, vil Citona betragte dette som en godkendelse af hjemmesiden.

Vi forbeholder os retten til løbende, at opdatere produktbetingelserne, som er en del af de generelle betingelser.

11.4 En online marketingrapport der varetages og opdateres af Citona forbliver aktiv frem til endt opsigelsesperiode. Marketingrapporten er kun tilgængelig online og kan ikke eksporteres til offline brug. Det er kundes eget ansvar at tage eventuelle screenshots inden marketingrapporten, data og links slettes eller opdateres. Indholdet i en marketingrapport ejes af Citona og kan ikke overdrages eller redigeres af andre end Citona. Citonas skabeloner og design må ikke kopieres. Marketingrapporten opdateres en gang om måneden og giver kun indblik i den seneste måned. Marketingrapporter for tidligere måneder er ikke tilgængelige og kan ikke genskabes.

11.5 På baggrund af ydelserne der leveres, forholder Citona sig retten til at udarbejde konkrete cases, der tager udgangspunkt i kundens problemstilling, Citonas konkrete løsning og de opnåede resultater heraf. Casen sættes op som en konkret artikel der beskriver forløbet. Citona forbeholder sig ligeledes retten til at bruge kundes logo i forbindelse med cases og referencer på citona.dk.

Vi forbeholder os retten til løbende, at opdatere vores generelle betingelser.