Generelle betingelser

Betingelser ved køb af ydelser fra Citona

De generelle betingelser omfatter alle produkter og ydelser, som markedsføres og leveres af Citona. Betingelserne gælder ikke produkter og ydelser, der leveres af 3. part. Citona kan derfor ikke stilles til ansvar for 3. part produkter, så som Google Ads, Open AdExchange, Google Analytics m.fl.

1. Aftalens indgåelse

1.1 En aftale er gældende, såsnart kunden har accepteret tilbudet fra Citona. En accept kan både ske via e-mail eller en fysisk kontrakt. Ved aftalens indgåelse, er kunden forpligtet til at opgive korrekt firmanavn, adresse, by, telefon-nummer, email-adresse, CVR-nummer og en kontaktperson. Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

2. Aftaleperiode og opsigelse

2.1 PPC aftaler (herunder Google Ads) har en aftaleperiode på minimum 6 måneder med mindre andet fremgår i aftalen. SEO aftaler (herunder linkbuilding) har en aftaleperiode på minimum 6 måneder. Alle løbende ydelser med fast månedsbetaling, herunder månedlige aftaler, skal opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned, med mindre andet fremgår i aftalen.

3. Fortrolighedsbestemmelse

3.1 Alle dokumenter, der udveksles imellem parterne og data om udført arbejde for kunden skal behandles med fortrolighed og må ikke videregives til 3. mand uden skriftligt accept.

4. Indleveret materiale

4.1 I alle tilfælde, hvor kunden leverer materiale til Citona, er det kundens ansvar at have en backup af det leverede materiale. Citona kan ikke drages til ansvar, såfremt materialet bortkommer, beskadiges eller slettes.

5. Aftalens omfang

5.1 Aftalen omfatter ydelserne angivet på fakturaen. Kunden kan læse mere om ydelserne på hjemmesiden og er ligeledes altid velkommen til, at kontakte Citona med spørgsmål hertil. Citona har dog ikke pligt til, at yderligere redegøre for timerne eller arbejdet, i den aftale, der er lavet med kunden.

6. Misligeholdelse

6.1 Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misligeholdelse af aftalen, herunder uetisk opførsel på nettet, vil arbejdet for kunden blive stoppet. Arbejdet genoptages først, når Citona har sikret sig mod lignende gentagelser. Efterfølgende misligeholdelse vil medføre ophævelse af aftalen uden yderligere varsel. Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig overfor Citona efter dansk rets regler.

6.2 Såfremt kunden uden skriftlig aftale fjerner Citonas adgang til de systemer, som Citona er hyret til at administrere, så forbeholder Citona sig retten til, omgående at fakturere kunden for hele aftaleperioden, herunder også opsigelsesperioden. Disse systemer er men begrænser sig ikke til Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Google My Business, Hjemmesidens CMS m.fl.

7. Betalingsbetingelser

7.1 Citona forbeholder sig retten til at foretage fakturering ved aftalens indgåelse samt forudfakturere, med mindre andet fremgår i aftalen.

7.2 Alle skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturadatoen (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling, pålægges et kompensationsbeløb på kr. 310 samt renter iht. rentelovens regler fra forfaldsdagen. Der opkræves endvidere et rykkergebyr på kr. 100 for hver påkravsskrivelse. Der gives op til 2 påmindelser med minimum 10 dages mellemrum (respit) hvorefter der tilsendes et betalingspåkrav. Har Citona ikke modtaget betalingen på forfaldsdagen, så forbeholder Citona sig også retten til, at overgive sagen til 3. part i forbindelse med den videre inddrivelse og inkasso.

7.3 Betalinger som overskrider betalingsdatoen påvirker i høj grad ydelsen, eftersom arbejdet finansieres ud af kundens betalinger og budget. Ved forsinket betaling forbeholder Citona sig retten til, at rulle ubetalt optimering, indhold og linkbuilding tilbage, indtil Citonas tilgodehavende er fuldt ud betalt. Citona kan opkræve et tillæg, såfremt der senere skal bruges ekstra timer på genetablering.

7.4 Såfremt kunden ikke sikrer rettidig betaling til Citona, så kan det i høj grad begrænse kvaliteten og leverancen af den aftalte ydelse. Kundens betalinger skal både finansiere Citonas arbejde bagud og det arbejde, som bliver planlagt flere måneder forud. Rettidig betaling er derfor afgørende for, at Citona kan udføre sit arbejde for kunden uden begrænsninger. Ved misligeholdelse af betalingsbetingelserne har Citona på ingen måde pligt til, at redegøre for arbejdet, timerne eller kvaliteten af arbejdet.

7.5 Alle priser, herunder på kontrakter, i tilbud, på hjemmesiden m.v. er opgivet i danske kroner ekskl. moms.

8. Ansvarsfraskrivelse

8.1 Det kan ske at IT systemer går ned, forårsager uforudsete fejl eller lignende, der kan forhindre eller udsætte leverancen af et produkt eller ydelse. I dette tilfælde vil Citona gøre alt for, at rette op på situationen ved førstkommende lejlighed og i tæt dialog med kunden. Citona kan dog ikke holdes ansvarlig for eventuelle udsættelser, eller tab, som kunden måtte lide heraf.

8.2 Citona kan på ingen måde holdes økonomisk ansvarlig for fejl eller uventede udgifter i forbindelse med den ydelse, som Citona leverer til kunden. Uventede udgifter kan bl.a. skyldes fejl i annoncebudgetter, udgifter til annoncering, opsætning, optimering, udvikling, software, IT-systemer m.m. Alle uventede udgifter tilfalder altid kunden.

9. Opgaver med specifikke rettigheder

Kunden sørger for følgende:

9.1 At give Citona CMS-adgang med henblik på at gøre det muligt at oprette og ændre i indholdet på siderne i forhold til arbejdet.

9.2 At give Citona rettighederne til at bruge indholdet (tekst, billeder, lyd, video m.v.) fra kundens hjemmeside(r) på andre domæner til formål for arbejdet.

9.3 At give Citona adgang til hjemmesidens analyseværktøjer, f.eks. Google Analytics og Google Webmaster Tools, med henblik på effektmåling.

10. Lovvalg og værneting

10.1 Tvister mellem kunden og Citona skal afgøres efter dansk ret, i Danmark.

11. Særlige produktbetingelser

Udover de generelle betingelser, accepterer kunden følgende betingelser ved aftalens indgåelse. Herunder link til produktbetingelserne for henholdsvis SEO, Google Ads og udvikling af hjemmesider:

11.1 SEO:
Betingelser ved køb af SEO (link)

11.2 Google Ads og PPC annoncering:
Betingelser ved køb af PPC, herunder Google Ads-ydelser m.v. (link)

11.3 Hjemmeside:
Betingelser ved køb af hjemmeside (link)

11.4 En online marketingrapport der varetages og opdateres af Citona forbliver aktiv frem til endt opsigelsesperiode. Marketingrapporten er kun tilgængelig online og kan ikke eksporteres til offline brug. Det er kundes eget ansvar at tage eventuelle screenshots inden marketingrapporten, data og links slettes eller opdateres. Indholdet i en marketingrapport ejes af Citona og kan ikke overdrages eller redigeres af andre end Citona. Citonas skabeloner og design må ikke kopieres. Marketingrapporten opdateres en gang om måneden og giver kun indblik i den seneste måned. Marketingrapporter for tidligere måneder er ikke tilgængelige og kan ikke genskabes.

11.5 På baggrund af ydelserne der leveres, forholder Citona sig retten til at udarbejde konkrete cases, der tager udgangspunkt i kundens problemstilling, Citonas konkrete løsning og de opnåede resultater heraf. Casen sættes op som en konkret artikel der beskriver forløbet. Citona forbeholder sig ligeledes retten til at bruge kundes logo i forbindelse med cases og referencer på citona.dk.

Vi forbeholder os retten til løbende, at opdatere vores generelle betingelser.

Lad os ringe dig op

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Vi vil meget gerne ringe dig op til en uforpligtende dialog.

2785 0203 / man-fre, 9-17